Alternate Text
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science in Tropical Agriculture
(International Program)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 64 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติมากมาย และผลิตผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลงานด้านการเกษตรที่มี? ความเด่นชัดมาโดยตลอดคณะเกษตรจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่จะสามารถเอื้อ ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติจำนวนมาก สำหรับระดับปริญญาตรีมีเพียง 7 หลักสูตร และหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะเกษตรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรดังกล่าวได้มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศฟิสิปปินส์ กัมพูชา เยอรมัน และสิงคโปร์ เข้าศึกษา แสดงถึงความยอมรับของนานาชาติที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน เป็นต้น ในปีการศึกษา 2552 คณะเกษตรจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดสอนในโครงการหลักสูตร ปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญาเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติและให้เกิดความต่อ? เนื่องของการเรียนการสอนของคณะเกษตรต่อไป โดยปัจจุบันหลักสูตรนี้มีนิสิตต่างชาติและนิสิตไทยสนใจ? เข้าศึกษาในโครงการฯในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับในจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีและหลักสูตรนี้เองได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับการ? เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานสากลสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ในปีการศึกษา 2559 โครงการฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
แรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจเกษตร หรือมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Tropical Agriculture)
Alternate Text +66 2 942 7145
Alternate Text bsta.agr@ku.ac.th
Alternate Text https://www.facebook.com/www.bsta.agr.ku.ac.th/