Alternate Text
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ

ประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bachelor of Science in Tropical Agriculture (International Program)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 64 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติมากมาย และผลิตผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผลงานด้านการเกษตรที่มีความเด่นชัดมาโดยตลอด คณะเกษตรจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่จะสามารถเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติจำนวนมาก สำหรับระดับปริญญาตรีมีเพียง 7 หลักสูตร และหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะเกษตรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรดังกล่าวได้มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศฟิสิปปินส์ กัมพูชา เยอรมัน และสิงคโปร์ เข้าศึกษา แสดงถึงความยอมรับของนานาชาติที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2552 คณะเกษตรจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดสอนในโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติและให้เกิดความต่อเนื่องของการเรียนการสอนของคณะเกษตรต่อไป โดยปัจจุบันหลักสูตรนี้ มีนิสิตต่างชาติและนิสิตไทยสนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับในจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และหลักสูตรนี้เองได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 ในปีการศึกษา 2559 โครงการฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

·      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

·     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร หรือมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)            วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       B.S. (Tropical Agriculture)

Alternate Text +66 2 942 7145
Alternate Text bsta.agr@ku.ac.th
Alternate Text https://www.facebook.com/www.bsta.agr.ku.ac.th/