Alternate Text
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตร เขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือมีความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร หรือมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
Alternate Text +66 2 942 7145
Alternate Text bsta.agr@ku.ac.th
Alternate Text https://www.facebook.com/www.bsta.agr.ku.ac.th/