Alternate Text
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร หรือมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ

3.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างนิสิตที่มาจากประเทศต่างๆ ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน

 

4.  เพื่อสนับสนุนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ

Alternate Text +66 2 942 7145
Alternate Text bsta.agr@ku.ac.th
Alternate Text https://www.facebook.com/www.bsta.agr.ku.ac.th/