Alternate Text
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 942 7146
 
E -mail : bsta.agr@ku.ac.th
http://www.bsta.agr.ku.ac.th/
Alternate Text +66 2 942 7145
Alternate Text bsta.agr@ku.ac.th
Alternate Text https://www.facebook.com/www.bsta.agr.ku.ac.th/